Algemene voorwaarden

Algemene (reizigers)voorwaarden 2021 Vooruit Eropuit!

Deze  Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je na 5 juni 2021 boekt bij Vooruit Eropuit! 


Artikel 1 | Definities

Organisator: Dat zijn wij, Vooruit Eropuit!, die de reis samenstelt en deze aanbiedt.

Reiziger: Iedere persoon die met Vooruit Eropuit! een overeenkomst betreffende een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen.

Reisdienst: Die kan je opdelen in 2 items: 1. accommodatie (verblijf) of 2. een andere toeristische dienst, denk hierbij aan de fietstocht zelf of het huren van fietsen.

Reisdienstverlener: De dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert. Denk hierbij aan lokale partners, hoteliers, vervoerders, reisbegeleiders, gidsen enz.

Overeenkomst: De overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij Vooruit Eropuit! bij zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van de reis, oftewel de boeking.

Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail of whatsapp.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Reis: Een enkele reisdienst of gecombineerde reisdiensten.

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland en in België erkende feestdagen, binnen werktijden (9-17u Nederlandse tijd).


Artikel 2 | Toepasselijkheid voorwaarden

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een enkele reisdienst of gecombineerde reisdiensten. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Vooruit Eropuit!.

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden.


Artikel 3 | Totstandkoming overeenkomst

3.1 De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Vooruit Eropuit! uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Vooruit Eropuit! verstrekte informatie. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Vooruit Eropuit!. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen door Vooruit Eropuit! zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Vooruit Eropuit!. Dit geldt ook indien de reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3 De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Vooruit Eropuit!.

3.4 Kennelijke fouten in het aanbod binden Vooruit Eropuit! niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Vooruit Eropuit! heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen.

3.5 Indien de reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Vooruit Eropuit! aan de reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Vooruit Eropuit! als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Vooruit Eropuit! dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Vooruit Eropuit! het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt Vooruit Eropuit! het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de Vooruit Eropuit! de reiziger een nieuw aanbod.

3.7 Indien aanvaarding door de reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Vooruit Eropuit! de ontvangst van de door de reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8 Vooruit Eropuit! stuurt na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een factuur.

3.9 Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.10 De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen.

3.11 De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.Artikel 4 | Informatie door Vooruit Eropuit!

4.1 Vermelde prijzen gelden per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Bij het sluiten van de overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Vooruit Eropuit! de reiziger de overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.3 De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger.

4.4 De reisbescheiden worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Vooruit Eropuit! onverwijld op de hoogte te stellen.

4.5 Vooruit Eropuit! verstrekt de reiziger voor de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten.


Artikel 5 | Informatie door de Reiziger

5.1 Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger die de boeking verricht alle voor de reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen tijdens de reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger van deelname wordt uitgesloten door Vooruit Eropuit! of de reisdienstverleners. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9.2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

5.2 Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij Vooruit Eropuit! in verband met eventuele gevolgen voor de reis. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.


Artikel 6 | Betaling

6.1 Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 7 dagen 100% van de reissom te zijn voldaan.

6.2 Indien de reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.3 De reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde.

6.4 Indien de reiziger in verzuim is, kan Vooruit Eropuit! het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Vooruit Eropuit! het recht de reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan Vooruit Eropuit! de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Vooruit Eropuit! onverlet.


Artikel 7 | Indeplaatsstelling

7.1 Een reiziger kan de reis overdragen aan een ander persoon die voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt Vooruit Eropuit! uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten.

7.2 De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.


Artikel 8 | Wijziging door de Reiziger

8.1 De reiziger die de reis heeft geboekt kan Vooruit Eropuit! schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Vooruit Eropuit! is hier niet toe gehouden. Vooruit Eropuit! stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annulerings-

regeling van artikel 9.2 van toepassing.


Artikel 9 | Annulering door de Reiziger

9.1 De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door Vooruit Eropuit! wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 uur of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Bij opzegging door de reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd over het landarrangement:

– vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

Artikel 10 | Wijziging door Vooruit Eropuit!

10.1 Vooruit Eropuit! heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

10.2 Indien noodzakelijk kan Vooruit Eropuit! de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

10.3 Indien Vooruit Eropuit! niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de reiziger dan kan Vooruit Eropuit! de reis op dit onderdeel wijzigen. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

10.4 Bij ingrijpende wijzigingen stelt Vooruit Eropuit! de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger aan Vooruit Eropuit! schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.5 Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

10.6 Bij ingrijpende wijzigingen stelt Vooruit Eropuit! de reiziger zo snel mogelijk op de hoogte van:

– de wijzigingen;

– de redelijke termijn waarbinnen de reiziger Vooruit Eropuit! schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt;

– het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt;

– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

10.7 Indien de reiziger op grond van dit artikel de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende reisdienst aanvaardt, betaalt Vooruit Eropuit! alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de reiziger terug.


Artikel 11 | Opzegging door Vooruit Eropuit!

11.1 Vooruit Eropuit! kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:

A. ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

– 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.

– 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.

– 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.

B. Ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

11.2 In de bovenstaande gevallen betaalt Vooruit Eropuit! reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen tickets, accommodatie, e.d..

11.3 In geval de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Vooruit Eropuit! het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Vooruit Eropuit! onverlet.


Artikel 12 | Verantwoordelijkheid

12.1 Vooruit Eropuit! is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door Vooruit Eropuit! zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

12.2 Vooruit Eropuit! zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Dit gebeurt via mail of via telefoon.


Artikel 13 | Conformiteit & non-conformiteit

13.1 Vooruit Eropuit! dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 De reiziger stelt de reisdienstverlener en Vooruit Eropuit! overeenkomstig artikel 18 onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen reisdienst.

13.3 Vooruit Eropuit! draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

13.4 Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

13.5 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Vooruit Eropuit! een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de reiziger. De reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

13.6 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en Vooruit Eropuit! deze niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Vooruit Eropuit! bij beëindiging door de reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

13.7 In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

13.8 Indien de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reiziger.


Artikel 14 | Hulp en bijstand

14.1 Vooruit Eropuit! verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2 Vooruit Eropuit! brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.


Artikel 15 | Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1 De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

– de reiziger;

– derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;

– onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2 Iedere aansprakelijkheid van Vooruit Eropuit! voor schade is beperkt tot tweemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Vooruit Eropuit!.

15.3 Indien Vooruit Eropuit! aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

15.4 Vooruit Eropuit! is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

15.5 Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.


Artikel 16 | Verplichtingen Reiziger

16.1 De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Vooruit Eropuit! en de reisdienstverleners op te volgen.

16.2 Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft Vooruit Eropuit! dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

16.3 Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Vooruit Eropuit! of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.

16.4 De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart Vooruit Eropuit! van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.


Artikel 17 | Klachten

17.1 Vooruit Eropuit! verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood van Vooruit Eropuit!.

17.2 Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de reis te melden bij Vooruit Eropuit! zodat deze een oplossing kan vinden. De klacht moet duidelijk bij Vooruit Eropuit! worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Vooruit Eropuit! verstuurt de reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

17.3 De kosten van de noodzakelijke communicatie met Vooruit Eropuit! komen voor rekening van Vooruit Eropuit!. De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4 Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij Vooruit Eropuit! te zijn ingediend. Vooruit Eropuit! is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

17.5 Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig 18.2 kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Vooruit Eropuit! door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.


Artikel 18 | Overige bepalingen

18.1 Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

18.3 Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Vooruit Eropuit! de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

18.4 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX